Is Diemen vol of is er nog ruimte voor sociale huurwoningen?

Kaart
Is er in Diemen plaats voor stedelijke verdichting?
Stedelijke verdichting betekent het bouwen van hoge flats in bestaande woonwijken. Met als gevolg een grotere belasting van de wegen, meer parkeerdruk en verdringing van groen en recreatie in de buurt. Dit zijn maar een paar redenen waarom de Onafhankelijke Partij Diemen tegen stedelijke verdichting is in ons dorp.
De huidige coalitie van GroenLinks, D’66 en PvdA hebben toestemming gegeven om in Buitenlust op een sportveldje een flat te laten bouwen. De Onafhankelijke Partij Diemen vindt dit geen goed besluit om in een uitontwikkelde wijk op een postzegelgebiedje te gaan bouwen.
Wij zijn overigens niet tegen sociale woningbouw in Diemen, immers de woningnood is heel groot. We hebben met de bouw van Sniep, Holland Park en binnenkort Bergwijk Park al een grote steen bijgedragen aan de woningvoorraad. Diemen zit in de top drie van snelst groeiende gemeentes in Nederland. Als we dan toch moeten bouwen boven op de reeds geplande 1048 woningen, heeft sociale woningbouw en middeldure huur onze voorkeur. Maar waar?
Waar zou er eventueel nog gebouwd kunnen worden?
Ons dorp is bijna volgebouwd. Echter de Onafhankelijke Partij Diemen ziet mogelijkheden op zes plaatsen in Diemen. Plaatsen die nog niet in de raad zijn behandeld voor sociale woningbouw.
  1. Het leegstaande parkeerterrein omsloten door de Wisselwerking en het Lepelaarpad. Een uitermate geschikt terrein voor de bouw van een woonflat, in plaats van een flat bij Biesbosch
  1. Bij de bocht van het Ajax pad (Mariaweg en Oosterringdijk) Tegen het spoor aan is ruimte voor nieuwbouw.
  1. Verlaging Gooische Weg. Mochten de plannen van Amsterdam doorgaan om de Gooische weg af te graven dan komt er heel veel ruimte vrij om woonwijken neer te zetten. Er bestaan plannen die van de Gooische weg een soort brede Churchilllaan te maken.

Opmerking:

De zes locaties die worden genoemd moeten nog nader worden onderzocht of er sociale woningbouw mogelijk is. Nog voor het onderzoek wordt gestart zal er eerst gekeken moeten worden of er bij omwonenden draagvlak is voor nieuwe woningbouw.
Ook praktische zaken moeten nog worden bekeken zoals het (eventueel aanpassen van) bestemmingsplannen. Kosten voor het bouwrijp maken, aanwezigheid van nutsvoorzieningen en bodem en omgevingsonderzoek.
  1. Centrum Diemen hoek Burg. Bickerstraat en Wilhelminaplantsoen
    Sociale woningbouw op de plaats van de Amro bank (die wordt opgeheven) en het pand van Makelaar de Jager wat leegstaat.
  1. Aan de spoorwegranden van Diemen bij Park spoorzicht. Op de parkeerplaats waar nu de bouwketen staan voor de ondertunneling van het spoor en aan de andere rand van Spoorzicht. Deze huizen hebben dan “Park Spoorzicht” als tuin. Mens en natuur moeten kunnen samenleven.
  1. De Spoorwegdriehoek. Niet te verwarren met de weilandendriehoek bij het Diemerbos. De gemeente ziet de Spoorwegdriehoek, omsloten door drie spoorlijnen, niet interessant genoeg om daar 400 woningen te bouwen. De Onafhankelijke Partij Diemen ziet daar wel mogelijkheden toe en zal door ook voor minimaal 40% sociale woningbouw pleiten.