Hoe denkt de Onafhankelijke Partij Diemen
over de Regionale Energie Strategie m.b.t. Diemen?

Windmolens in Diemen?
De Onafhankelijke Partij Diemen is in principe niet tegen wind- en zonne-energie. Wij vinden het niet meedoen aan de energietransitie geen optie is. Wel vinden wij dat er goed gekeken moet worden naar de zoeklocaties van het plaatsen van windmolens in Diemen. Ons standpunt is: ‘Niet op het land als de gezondheid wordt aangetast’. Onze voorkeur gaat uit naar het opwekken van windenergie op zee, omdat door de grootte van de windmolen een beter rendement oplevert dan op het land. En daardoor de gezondheid van mensen minimaal wordt aantast.

Wanneer er zoekgebieden in en rondom Diemen geschikt zijn om windmolens te plaatsen en een vergunning zou worden afgegeven voor plaatsing, stellen wij onze voorwaarden. Er mogen alleen windmolens komen die de gezondheid van omwonenden beslist niet mogen aantasten. Geluid, trillingen, schaduwwerking en alle andere vormen van overlast dienen aan niet opgerekte wettelijke normen te voldoen.

Daar wij verwachten dat het concreet plaatsen van windmolens pas over enkele jaren zal plaatsvinden, dienen de nieuwste technieken toegepast te worden en geen verouderde inzichten bepalen wat voor soort windmolen er dan geplaatst wordt.

En hoe denken wij over zonnepanelen?
De Regionale Energie Strategie (RES) heeft voor zonnepanelen ook zoekgebieden opgenomen. Echter particuliere daken en daken van bedrijfspanden worden hierin niet meegenomen. De Onafhankelijke Partij Diemen wil pas landschappelijke inrichting met zonnepanelen toestaan wanneer alle mogelijke daken benut zijn door het plaatsen van zonnepanelen. De natuurgebieden moeten we niet inrichten met zonnepanelen.

Tot slot zijn wij van mening dat het oplossen van energievraagstuk niet alleen met zonne- en windenergie bereikt kan worden. Ons staat een ‘en-en’ aanpak voor waarbij wij alle andere energiebronnen niet willen uitsluiten. Wij denken hier aan de import van hoogcalorisch gas, de ontwikkeling van waterstofgas, vergassing van biomassa en nog verder te ontwikkelen veilige energiebronnen. Ook zijn wij voorstander van het onderzoeken van energieopslag in wijken en buurten met zogenaamde buurtbatterijen.

Wij hebben al gezien dat het verstoken van houtige massa in een
biomassacentrale door de realiteit is ingehaald.

Wij zijn van mening dat ook de energietransitie in de pas moet lopen
van de technologische ontwikkelingen die nu in
een versneld tempo plaatsvinden. 

De oplossing voor energietransitie is niet alleen een Diemens politiek vraagstuk
Het is belangrijk dat op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt meegedacht aan oplossingen voor het energievraagstuk. Een vraagstuk dat ons de komende decennia gaat bezighouden. Wij zijn van mening dat in regeercycli van vier jaar niet de juiste lange termijn beslissingen kunnen worden genomen. En zeker niet door leken op het gebied van energietechniek en innovatie.

Om naar langlopende juiste oplossingen te zoeken zijn deskundigen nodig die niet door de politiek worden aangestuurd. De Onafhankelijke Partij Diemen is daarom een voorstander van het inzetten van onze ‘knappe koppen’ (TU Enschede, Delft, Eindhoven, etc…) die Nederland rijk is om ons de juiste beslissingen te doen nemen. Besluiten die niet gestuurd worden door een politieke overtuiging. Ook zijn wij van mening dat er een commissie contra expertise moet komen die de uitkomsten van de Regionale Energie Strategie nog eens goed bekijkt en, indien nodig, bindende adviezen mag geven.

Kortom voordat er daadwerkelijk een molen in Diemen geplaatst gaat worden is nog niet het laatste woord gezegd.

Daarom nodigen wij u uit om tijdens een fractievergadering van gedachten te wisselen over het energievraagstuk. Wij vergaderen elke maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De fractie mailt u graag een uitnodiging om op afstand via uw computer (Zoom) een vergadering bij te wonen.

De fractie van de Onafhankelijke Partij Diemen.