Van LBD naar Onafhankelijke Partij Diemen

Leefbaar Diemen de eerste echte lokale Diemense partij
Leefbaar Diemen is ontstaan in 1999 en statutair opgericht in 2000. Maurits Rietveld, Guus Pierlot en Rosalie Herder konden hun draai bij D’66 niet vinden omdat deze landelijke partij geen duidelijke lokale band met de gemeente had. 

De oprichters van Leefbaar Diemen hielden zich vooral bezig met de lokale politiek van Diemen. Tot die tijd volgden de plaatselijke afdelingen van de landelijke partijen het partij belang. Het landelijk beleid gelde alleen en hierdoor werden niet altijd de lokale belangen van de steden, plaatsen en dorpen goed uitgevoerd. Er ontstond in de jaren negentig een trend om echte lokale politiek te gaan voeren. Van allerlei landelijke partijen splitsten mensen zich af en richtten hun eigen lokale partij op.

De Leefbaar-stroming is bij uitstek een lokaal verhaal
In 1993 ontstond Leefbaar Hilversum, de naam Leefbaar werd al snel een begrip om lokale te politiek voeren. Het succes van de lokale Leefbaar partijen werd aangegrepen door landelijke politici. Zij dachten mee te kunnen liften op het succes door een landelijke Leefbaar partij op te richten*. In alle opzichten heeft deze landelijke partij gefaald omdat deze ook zij geen binding hadden met de lokale politiek.

Het succes van Leefbaar Diemen
In Diemen voerde Leefbaar Diemen actie tegen hoge huren en een te groot winkelcentrum. Eindelijk was er een politieke partij ontstaan die het dorpse karakter hoog in het vaandel had en dit leidde tot een groot succes wat zich vertaalde in 2002. Leefbaar Diemen overwon met twee wethouder zetels en vijf raadszetels.

De afdelingen van de landelijke partijen in Diemen waren wakker geschud, hun verlies was groot en zij zagen een oplossing om zich bij de komende gemeenteraad verkiezingen meer op lokale items te richten.

LPF en Leefbaar Nederland hebben niets te maken met de Leefbaar-stroming
De lokale politiek staat altijd onder druk van de landelijke trend. Het falen van de LPF en LN tastte de geloofwaardigheid van de lokale Leefbaar partijen aan ofschoon zij niets te maken hadden met de falende pluche bekleders uit Den Haag. Het gevolg voor Leefbaar Diemen was dat zij van vijf zetels terugvielen naar twee zetels in 2006 en dit behielden in 2010.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 wierp zich een jonge ploeg Leefbaren zich op om de partij weer in het voetlicht te plaatsen als enige echte lokale partij. Dit leidde tot een verkiezingssucces met drie zetels voor Leefbaar Diemen in de Gemeenteraad. 

In de periode 2014-2018 stelde de fractie en de leden tradities en gezapig beleid intern en extern ter discussie. Er werd een nieuwe politieke koers uitgezet waarin weer de burger van Diemen met zijn milieu en woonbehoeften centraal kwam te staan. Politieke status en verworvenheden werden overboord gezet.

Maurits Rietveld een van de in 2000 medeoprichters zag Leefbaar Diemen tijdig afglijden en zette de nieuwe koers van Leefbaar Diemen in. Rosalie Herder verliet in 2017 de partij en ging op eigen titel door omdat zij zich niet meer kon verenigen met de nieuw ingeslagen koers van Leefbaar Diemen de echte reden was dat de leden haar niet meer als lijsttrekker wilden voordragen.**

Voor de verkiezingen van 2018 was Leefbaar Rotterdam zich ook ondertussen gaan roeren en kreeg veel negatieve media-aandacht wat zijn weerslag had op alle Leefbaar partijen. Vlak voor de verkiezingen van 2018 ontstonden er in Diemen drie nieuwe partijen die zich als lokale partij of voor de ouderen claimden, deze partijen waren: Ons Diemen, Ouderenpartij Diemen en Partij van de Ouderen. De verwarring bij de lokale kiezer was groot.

Lokale partijen haalden landelijk grote winsten maar in Diemen was door de verwarring LBD blijven steken op twee gemeenteraad zetels. Ons Diemen één zetel, Ouderen Partij Diemen twee zetels en de Partij van de ouderen geen zetels.

LBD voerde een sterke campagne met onderwerpen als:

1)    Het stoppen van hoogbouw in het centrum van Diemen.
2)    Lef hebben tegen een alles bepalende Provincie.
3)    Minder criminaliteit en meer veiligheid in Diemen.
4)    Partij onafhankelijke jongeren de toekomst laten bepalen en niet door de verstokte politici.

De naam Leefbaar raakt besmet en achterhaald
Door alle mediaberichtgevingen over Leefbaar Rotterdam kregen de stemmers een verkeerde indruk van LBD. De naam Leefbaar Diemen dekte de lading niet meer, de kiezer zag de partij als een landelijk afdeling. De Leden van LBD wilden meer duidelijkheid, er was geen landelijke binding met andere leefbaar partijen.

Leefbaar Diemen wordt Onafhankelijke Partij Diemen
In 2019 is tijdens de voorjaars ALV (Algemene Leden Vergadering) unaniem besloten de naam te veranderen in Onafhankelijke Partij Diemen. Tijdens de algemene beschouwingen op 31 oktober 2019 werd de nieuwe naam met bijhorende content geïntroduceerd.

2002 Dhr. Guus Pierlot, Dhr. Niek van Westing, Dhr. Barend Planting, Mw. Gerda Smit van de Wal, Dhr. Michiel Thissen, Mw. Rosalie Herder
2006 Mw. Rosalie Herder, Mw. Gerda Smit van de Wal
2010 Mw. Rosalie Herder, Mw. Gerda Smit van de Wal
2014 Mw. Rosalie Herder**, Dhr. Maurits Rietveld, Dhr. Jan Sikking
2017 Dhr. Maurits Rietveld, Dhr. Jan Sikking
2018 Dhr. Jan Sikking, Dhr. Leo Smits

 *In 2001 ontstond Leefbaar Nederland en verbrak de traditie om voor de lokale politiek op te komen. Het misbruiken van het succes van de lokale Leefbaar partijen in diverse plaatsen door Leefbaar Nederland heeft veel afbreuk gedaan aan het begrip Leefbaar. Al in 2002 een jaar na de oprichting van Leefbaar Nederland ontstond er een scheuring bij deze landelijke partij. Pim Fortuyn werd ontslagen, door zijn geruzie met de partij. Pim Fortuyn begon de lijst LPF. Op 6 mei 2002 kwam Pim Fortijn, door een moord, om het leven. De LPD haalde 6 dagen later mede door de sentimentele invloed een grote overwinning. Door gerommel is deze partij als een nachtkaars uitgegaan. In februari 2009 heeft het gerechtelijk hof geoordeeld dat de LPF opgeheven mocht worden. Leefbaar Nederland was al eerder ter ziele gegaan.

**Na de verkiezingen heeft Rosali Herder een korte tijd gefunctioneerd als Raadslid bij de Ouderenpartij Diemen. Zij overleed na een ziekbed op 86-jarige leeftijd. Geboren 17-04-1933  te Amsterdam, Overleden 05-10-2019 te Diemen

Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode van maart tot augustus 2018-07-23
Om u inzicht te geven wat leefbaar Diemen voor u kan betekenen publiceren wij per periode hoe wij in de gemeenteraad onze kiezers vertegenwoordigen. Mocht u het met ons eens of oneens zijn wordt dan lid van Leefbaar Diemen zodat u uw ideeën nog duidelijker in de gemeenteraad terug hoort.

Bij het eerste gesprek om een coalitie te vormen op initiatief van Groen Links hebben wij ons positief opgesteld. De kiezers hebben 20% lokaal gestemd wij hoopten iets van deze lokale programma’s nieuwe punten in te kunnen brengen in een eventuele coalitievorming. Helaas is er gekozen voor een voortzetting door de oude coalitie partijen.  De drie landelijke partijen GroenLinks. D’66 en de PvdA kropen weer bij elkaar zonder de Diemense lokale partijen te betrekken. Het programma wat deze drie partijen voor de komende 4 jaren  hebben uitgedacht werd in het verleden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Deze keer moesten alle Gemeenteraadsleden voor of tegen stemmen.

Een Motie om dit coalitieakkoord alleen ter kennisnamen aan te bieden werd verworpen.

Na een dwingende uitspraak van de Burgemeester Boog** moest er gestemd worden. De uitslag was 11 raadsleden tegen dit akkoord (waaronder ook Leefbaar Diemen) en alle 12 raadsleden van de coalitie waren uiteraard voor dit akkoord.

**De burgemeester wees alle Gemeenteraadsleden op de plicht zich voor of tegen dit akkoord uit te spreken.  Artikel …..

26 april 2018
Een van de eerste onderwerpen die er doorheen gedrukt moest worden was de bouw van een hoge Flat aan de Arent Krijtsstraat. Leefbaar Diemen wilde daar geen hoge flat maar een Park wat verkoeling in de zomer zou kunnen geven. Echter de coalitie wil bouwen en nog eens bouwen opdat onze kinderen in Diemen kunnen blijven wonen. Helaas zijn alle nieuwbouwwoningen onbetaalbaar of het nu huur of koop betreft. Er is een ambitie om 1085 sociale huurwoningen te bouwen maar de toewijzing van deze woningen gaat regionaal. Dus of onze kinderen en andere Diemens bewoners een sociale huurwoning in Diemen toegewezen krijgen is heel klein.

Wij hebben tegen de nieuwbouw in de Arent Krijtsstraat gestemd. Leefbaar Diemen blijft bij het standpunt dat een park daar veel mooier staat.

Een Leefbaar Diemen motie om de opbrengsten € 140.000,- van een reclame mast aan de A1 de besteden aan goede Diemense doelen kon geen enkele partij mee krijgen. Dit geld gaat nu op de grote hoop.

30 mei 2018
Het coalitieakkoord 2018-2022 opgesteld door Groen Links, D’66 en PvdA moest in stemming worden gebracht. Er worden vaker stukken ter kennisgeving aangeboden maar voor de eerste keer moest voor of tegen gestemd worden. De coalitie partijen met twaalf zetels wisten toch wel de meerderheid te hebben op de niet coalitie partijen die negen zetels in totaal hebben. De niet coalitie partijen brachten een motie in om dit coalitieakkoord allen ter kennisgeving voor te leggen. De burgemeester wees de gemeenteraadsleden op artikel  32 van de gemeentewet en een de raad de publiekelijke plicht heeft om mee te werken aan de fundamentele taakstelling van de volksvertegenwoordiging en dat is de besluitvorming.

De Coalitie in de meerderheid verwierpen de motie en stemde voor het coalitieakkoord.

Het is dus duidelijk dat een coalitie kan doen wat ze wil als de gelederen zich blijven sluiten

31 mei 2018
Leefbaar Diemen heeft mee gestemd voor de uitbreiding van de Stadspas voor AOW-gerechtigden

Leefbaar Diemen heeft een Motie ingediend om RB&B en ander vormen van vakantie verhuur aan te pakken. Alle partijen op de PvdA na hebben deze motie ondersteund. 

21 juni 2018
In de nieuwe wijk Plantage de Sniep, die nog in ontwikkeling is, wilde het college een aantal geplande wegen (De Trekschuit en de Wissel) voor al het verkeer openstellen. Iets wat de wijkbewoners nu niet willen. Leefbaar Diemen heeft gestemd voor de motie om deze wegen niet open te stellen want de belangen van de bewoners tellen voor Leefbaar Diemen zwaar mee.

Leefbaar Diemen heeft tegen het uitgeven € 50.000 gestemd om te onderzoeken wat er in de wijk Buitenlust op een sportveldje bijgebouwd kan worden. Deze zogenaamde postzegel gebiedjes wil leefbaar Diemen niet volbouwen. Een nieuwbouwstop in het centrum en andere delen van Diemen willen wij gaan afdwingen want vol is vol. De raad kan beter gaan kijken naar ruimte die in de toekomst vrijkomen. Zoals het terrein van het hoofdkantoor van Saan aan de Weesperstraat 78 waar mooi socialen woningbouw neergezet kan worden. Binnenkort wordt het opslag terrein van Saan aan de Weesperstraat 93 en 102 wat over een paar maanden leeg opgeleverd. Nu is er een aanvraag ingediend voor het realiseren van 28 bedrijfsunits. Aan de hele Weesperstraat zou gebouwd kunnen worden met middelhoge bouw waarin wonen en werken mogelijk is gecombineerd met sociale woningbouw op de hogere woonlagen. Dit kan een mooie woon-werk buffer worden als afscheiding tussen de woonwijk de Sniep en het bedrijventerrein 

We hebben voorgestemd om Radio Diemen nieuw leven in te blazen op een zichtbare locatie in de Omval. 

Ook voor het openstellen van de NUON weg hebben wij voorgestemd zodat mensen uit IJburg en de mensen uit Diemen makkelijk zonder bekeuringen naar en van de Maxis kunnen rijden.