Begroting 2019

De begroting voor 2019 is een goede neerslag van alle discussies die het aflopen jaar zijn gevoerd. Is daarmee alles gezegd? Helaas niet vinden wij. Wonen is in Diemen een aanhoudend punt van zorg. Meer dan tien jaar wijzen wij op de situatie rond Station Diemen Zuid en de uitstraling naar de wijk. De komst van de campus en Hollandpark zou door de grotere frequentie van gebruikers en de daarbij optredende sociale controle het stationsgebied veiliger maken. Toch blijkt keer op keer dat de noordkant van het station als onveilig moet worden bestempeld. Natuurlijk zijn wij blij met de genomen maatregelen en hopen dat het resultaat spoedig zichtbaar zal zijn.

begroting

Onze zorgen die we vorig jaar uitspraken over de DUO+ operatie werden helaas waarheid. Maar werd ons keer op keer verzekerd het kan alleen maar beter worden, het heeft geen zin om het verleden te blijven herkauwen. Maar ja, je moet toch hopelijk wel kunnen leren van het verleden en van je fouten, Maar een paar miljoen verkeerd ingeschat? Daar moet het college zich toch diep voor schamen.

Zeker met het gezicht naar de toekomst. Het college is trots dat ons dorp stadsafmetingen gaat krijgen. De Sniep raakt eindelijk vol en Bergwijkpark wordt door een ontwikkelaar omgetoverd van kantoor- tot woonwijk. Je vraagt je af of door deze groei de DUO+ nog zo noodzakelijk is.

Het begrip verbinding heeft een prominente plaats gekregen in de begroting. Verbinding van voorzieningen, wijken en regio’s. Ook sociaal moet er meer verbonden worden. Leefbaar Diemen vraagt zich terugkijkend toch weer even af of al die verbindingen er toch niet na al die jaren al liggen. Het college is er al zo lang mee bezig.

Op financieel gebied staan we nu er even zonnig voor. Maar wij vragen ons af hoe dat verder moet. Zijn de incidentiele kosten voor de komende jaren wel reëel in te schatten? De recente problemen van DUO+ zien we nog niet terug in de begroting. En wat te denken van de uitstraling naar de organisatie en de invloed op Koers op Initiatief. Met weemoed kijken we terug naar de positieve effecten van Koers op Kwaliteit en de prijs voor de beste overheidswerkgever.

Wij zijn verheugd dat de zinloze hondenbelasting wordt afgeschaft. Jarenlang hebben wij het op de agenda gezet en eindelijk is het college de hondenbezitters tegemoet gekomen. Veel ouderen met een beperkt inkomen zullen hier de vruchten van plukken en dubbel zoveel plezier van hun wandeling met hun hond hebben. Misschien ongebruikelijk: maar namens hen dank.

Over het onderdeel voldoende kans op ontwikkeling voor kinderen wordt als een subdoel genoemd dat talenten van kinderen en jongeren optimaal benut worden. Er wordt gestreefd naar geen achterstand in taalontwikkeling, echter aan excellente ontwikkeling wordt geen aandacht geschonken. Als onafhankelijke partij willen wij gaarne een investeringsverplichting naar beide kanten zodat alle groeperingen voldoende kans op ontwikkeling op eigen niveau kunnen krijgen.

Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen. Ook de sporttalentontwikkeling in verenigings- en teamverband krijgt aandacht, echter ligt de focus op jonge kinderen, voor de grootste groep die hierna komt is minder aandacht. Terwijl juist deze groep meer zou moeten sporten om gezond te kunnen leven. Verbeter voor individuele sporters de faciliteiten zoals wandel- en fietsroutes en promoot het gebruik hiervan.

Dit college zet zich in voor een actief milieubeleid, beseffende dat Diemen in de oksel van Amsterdam ligt. Natuurlijk ondersteunen wij het actieplan luchtkwaliteit en omgevingslawaai, waarbij Leefbaar Diemen de verwachting heeft dat het college voor 2018 al haar energie steekt in het behalen van deze doelen.

Dan als laatste onderwerp willen wij toch dat de vele subsidies aan verenigingen en instellingen en in het bijzonder het Diemer Festijn onder aandacht van u en de gemeenteraad blijft. Onze indruk is dat eigen initiatief van dit gemeenschapsgeld veelal ontbreekt bij de verenigingen en instellingen. Wij zullen dit met zorg blijven volgen.